FN Sp. z o. o. wpisów

Reko­men­da­cja budo­wy przez PFRON ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych – publicz­nej e‑usługi iParkomatON.

Aktualności Think tank

Aktualności

Aktualności

Od 10 czerw­ca do 11 lip­ca 2016 r. trwa kon­kurs na dota­cje dla firm na dro­ny — bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne (BSP). W ramach Pro­gra­mu sek­to­ro­we­go Dzia­ła­nia 1.2 „Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R” dofi­nan­so­wa­nie udzie­la­ne jest na reali­za­cję pro­jek­tów, któ­re obej­mu­ją bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we albo pra­ce rozwojowe…

Aktualności

Aktualności